Không chỉ 1 gói đâu nhé bác đăng ký được cả gói luôn St30k nhé hoặc bác đăng ký gói st15k cũng được nhé