Để biết được câu đáp phù hợp cho người sử dụng thì cần thiết xác định nhu cầu của từng đối tượng dùng cũng như sự thích hợp của loại bếp đối với hộ gia đình....